การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารสุขประจำปี 2560

ในวันที่ 6-8 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ จังหวัดอุดรธานี